ประวัติ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

ประวัติส่วนตัว
อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2480 ณ อำเภอป้อมปราบฯ ประวัติการศึกษา เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ จนจบชั้นเตรียมอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านมีความสนใจทางด้านช่างจึงได้ไปศึกษาและดูงานที่ประเทศเยอรมันนี ได้รับอนุปริญญาวิศวกรรมเครื่องยนต์และ Certificate in Mechanics and Service Personal จากมหาวิทยาลัย Wolfsburg และได้รับ Certificate in Technical and Service Training จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นไปดูงานและเข้ารับการอบรมทางวิศวกรรมเครื่องกลจากประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาได้นำมาสร้างคุณประโยชน์ในทางการศึกษาอย่างมาก จึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน
ทางด้านการศึกษา
เป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดการโรงเรียนสอนขับรถยนต์มงคลเซอร์วิส เมื่อพ.ศ. 2497 และเป็นผู้ก่อตั้ง ผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างกลสยาม เมื่อพ.ศ.2508 (ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เมื่อพ.ศ. 2524) นับว่าเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภทช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2516 ได้เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคนิคสยาม (ต่อมาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม เมื่อพ.ศ. 2529 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อพ.ศ. 2532) นอกจากนั้น ยังเป็นกรรมการบริหารสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์และสมาคมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยด้วย

ทางด้านสังคม
อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้เสียสละและจัดสรรเวลาเข้าช่วยเหลือสังคมหลายด้าน อาทิเช่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิส่งเสริมการรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานครและสภากาชาดไทย เป็นต้น ทางด้านกิจกรรม เป็นผู้ก่อตั้งกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนช่างกลสยามขึ้นเพื่อบริการสังคม และตัวท่านเองเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือถึงระดับผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C) ในที่สุดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติ นอกจากจะช่วยงานทางด้านกิจกรรมของสภาลูกเสือแห่งชาติแล้ว ท่านได้สละเวลาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ เขตดุสิตและเป็นประธานฝ่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนของไลออนส์สากลภาค 310B จากภารกิจของอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ที่ได้ประกอบมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา การช่วยเหลือสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของทางราชการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนในที่สุดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลหาที่สุดมิได้

มรณกรรม
ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้นโลหิตหัวใจตีบตัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2521
ประวัติสถาบัน
อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เป็นผู้ริเริ่ม และก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2508
ซึ่งนับว่าเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แห่งแรกของไทย โดยใช้ชื่อโรงเรียนเมื่อแรกเริ่มในการจัดตั้งว่า โรงเรียนช่างกลสยาม เปิดสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับปวช. 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางโรงเรียนทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2508 โดย ฯพณฯ ม.ล. ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เมื่อโรงเรียนได้เริ่มเปิดดำเนินการไปแล้ว คณะผู้บริหารของโรงเรียนซึ่งมี อาจารย์ ดร. ณรงค์ มงคลวนิช เป็นผู้อำนวยการ ผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ ดร.เกษลัย มงคลวนิช เป็นรองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณาจารย์ ผู้บริหารในขณะนั้น ได้ร่วมกันดำเนินการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าการดำเนินงานต่างๆ ได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ จึงได้วางแผนพัฒนางานในทุก ๆ ด้าน จากการที่โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2508 และวางแผนพัฒนาในอนาคตไว้ จึงได้พิจารณาชื่อโรงเรียนที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มแรกว่า "โรงเรียนช่างกลสยาม" สมควรที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2524 จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)" การที่โรงเรียนได้ใช้ชื่อ (ช่างกลสยาม) ไว้ท้ายชื่อโรงเรียนใหม่ด้วยนั้นเพื่อรักษา สถานภาพความเป็นโรงเรียนช่างกลแห่งแรกของประเทศไทยไว้

ลงนามรำลึกผู้ก่อตั้ง ดร.ณรงค์ มงคลวนิช


ข้าพเจ้า

ชื่อ/Name
นามสกุล/Surname

Benefactors

สถาบัน/Institutionกลับหน้าหลัก/Home Page
siamtechno.ac.th