ประวัติ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
Biography of Dr.Narong Mongkhonvanit

ประวัติส่วนตัว
อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2480 ณ อำเภอป้อมปราบฯ ประวัติการศึกษา เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ จนจบชั้นเตรียมอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านมีความสนใจทางด้านช่างจึงได้ไปศึกษาและดูงานที่ประเทศเยอรมันนี ได้รับอนุปริญญาวิศวกรรมเครื่องยนต์และ Certificate in Mechanics and Service Personal จากมหาวิทยาลัย Wolfsburg และได้รับ Certificate in Technical and Service Training จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นไปดูงานและเข้ารับการอบรมทางวิศวกรรมเครื่องกลจากประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาได้นำมาสร้างคุณประโยชน์ในทางการศึกษาอย่างมาก จึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน
ทางด้านการศึกษา
เป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดการโรงเรียนสอนขับรถยนต์มงคลเซอร์วิส เมื่อพ.ศ. 2497 และเป็นผู้ก่อตั้ง ผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างกลสยาม เมื่อพ.ศ.2508 (ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เมื่อพ.ศ. 2524) นับว่าเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภทช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2516 ได้เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคนิคสยาม (ต่อมาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม เมื่อพ.ศ. 2529 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อพ.ศ. 2532) นอกจากนั้น ยังเป็นกรรมการบริหารสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์และสมาคมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยด้วย

ทางด้านสังคม
อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้เสียสละและจัดสรรเวลาเข้าช่วยเหลือสังคมหลายด้าน อาทิเช่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิส่งเสริมการรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานครและสภากาชาดไทย เป็นต้น ทางด้านกิจกรรม เป็นผู้ก่อตั้งกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนช่างกลสยามขึ้นเพื่อบริการสังคม และตัวท่านเองเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือถึงระดับผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C) ในที่สุดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติ นอกจากจะช่วยงานทางด้านกิจกรรมของสภาลูกเสือแห่งชาติแล้ว ท่านได้สละเวลาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ เขตดุสิตและเป็นประธานฝ่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนของไลออนส์สากลภาค 310B จากภารกิจของอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ที่ได้ประกอบมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา การช่วยเหลือสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของทางราชการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนในที่สุดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลหาที่สุดมิได้

มรณกรรม
ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้นโลหิตหัวใจตีบตัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2521
ประวัติสถาบัน
อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เป็นผู้ริเริ่ม และก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2508
ซึ่งนับว่าเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แห่งแรกของไทย โดยใช้ชื่อโรงเรียนเมื่อแรกเริ่มในการจัดตั้งว่า โรงเรียนช่างกลสยาม เปิดสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับปวช. 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางโรงเรียนทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2508 โดย ฯพณฯ ม.ล. ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เมื่อโรงเรียนได้เริ่มเปิดดำเนินการไปแล้ว คณะผู้บริหารของโรงเรียนซึ่งมี อาจารย์ ดร. ณรงค์ มงคลวนิช เป็นผู้อำนวยการ ผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ ดร.เกษลัย มงคลวนิช เป็นรองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณาจารย์ ผู้บริหารในขณะนั้น ได้ร่วมกันดำเนินการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าการดำเนินงานต่างๆ ได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ จึงได้วางแผนพัฒนางานในทุก ๆ ด้าน จากการที่โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2508 และวางแผนพัฒนาในอนาคตไว้ จึงได้พิจารณาชื่อโรงเรียนที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มแรกว่า "โรงเรียนช่างกลสยาม" สมควรที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2524 จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)" การที่โรงเรียนได้ใช้ชื่อ (ช่างกลสยาม) ไว้ท้ายชื่อโรงเรียนใหม่ด้วยนั้นเพื่อรักษา สถานภาพความเป็นโรงเรียนช่างกลแห่งแรกของประเทศไทยไว้

Personal Background

Dr. Narong Mongkhonvanit was born in Pom Prap Sattru Phai District of Bangkok on 25 October B.E. 2480 (1937.) Educational Background He started his primary education at Assumption Bang Rak School in Bangkok until completing the pre-university level. Upon graduation, he was interested in mechanics and proceeded to further his education and took study tours in Germany where he earned a diploma in engine engineering and a Certificate in Mechanics and Service Personal from the University of Wolfsburg. He also obtained a Certificate in Technical and Service Training from Japan. In addition, he undertook study visits and attended trainings in mechanical engineering in different countries both in Europe and the United States. He brought back and utilized the knowledge and experiences that greatly benefited educational development in Thailand, and in recognizing of this outstanding initiative and endeavor, Dr. Narong Mongkhonvanit was awarded an honorary doctorate degree in education from the United States.

Work Experience

In the Field of Education Dr. Narong Mongkhonvanit was in the year B.E. 2497(1954) the founder and manager of the Mongkol Service Driving School, and later he was the founder, manager and principal of the Siam Mechanic School which was founded in B.E. 2508 (1965) (later renamed Siam Technology School in 1981). The school is the first private vocational school for industrial technicians in Thailand. Thereafter, in the year B.E. 2516 (1973), he founded and served as the chairperson of the Siam Technical College (later renamed Siam Technical University in B.E. 2529 (1986) and changed its status to Siam University in B.E. 2532 (1989). Apart from that, he was also a member of the Executive Committee of the Private School Teachers Association and the Private Vocational School Teachers Association of Thailand.


Social Activities

Dr. Narong Mongkhonvanit had devoted and allocated his time to support society in a wide range of areas such as for the National Council on Social Welfare of Thailand, the Saijaithai Foundation under the Royal Patronage, the Foundation for the Promotion of Cleanliness of Bangkok and the Thai Red Cross Society, among others. He was also the founder of the Extraordinary Scout Squad of Siam Mechanic School with an aim to render services to society. Dr. Narong himself took part extensively in the Scout Superintendent Training up to the level of Director of Leader Trainers Course (L.T.C), for which he was honored with the greatest grace of being graciously appointed by Majesty the King as an eminent qualified member of the Thai Scout Council. In addition to supporting the activities of the Thai Scout Council, he had dedicated his time to contribute to society by being a member of the Lions Club of Dusit District as well as the Chairperson of the Youth Exchange Program of the Lions Clubs International Region 310B. With his lifelong work and tireless dedication to social activities, be they in education, contribution to society as well as in supporting various charitable activities of the government, Dr. Narong Mongkhonvanit was bestowed upon the Royal decoration of the Member (Fifth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand which is the immeasurable great grace and the greatest honor of the family.


Dr. Narong Mongkhonvanit passed away from coronary artery diseases on 15 August B.E. 2521 (1978.)

History of the School/College Dr. Narong Mongkhonvanit was the initiator and founder of the school in the year B.E. 2508 (1965) which is the first private vocational school in Thailand. Originally, the school was named ‘Siam Mechanic School” offering curriculums in industrial mechanics at the Lower Certificate of Vocational Education in three fields of study namely, automotive mechanical, electrician and electronical programs. The school was inaugurated on 12 June B.E. 2508 (1965), presiding over the opening ceremony by Mom Luang Pin Malakul, Minister of Education at the time. Since then, the school’s administration under the leadership of Dr. Narong Mongkhonvanit as the Director, Manager and Principal and Dr. Kesalai Mongkhonvanit as Deputy Director along with the instructors and management team at the time undertook to carry out efficiently the school’s conduct of educational activities and management with a view to achieving its visionary goals for excellence. Over the years since 1965, the school has been planning and working towards its continuous growth and development as well as for the next stage of transformation. And in the year B.E. 2524 (1981), the school’s name was changed from ‘Siam Mechanic School’ to ‘Siam Technology School (Siam Mechanic), maintaining the name ‘Siam Mechanic’ to reflect its status as the first mechanic school of Thailand.

ลงนามรำลึกผู้ก่อตั้ง ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
Signed in remembrance of the founder


ข้าพเจ้า

ชื่อ/Name
นามสกุล/Surname

สถาบัน/Institutionกลับหน้าหลัก/Home Page
siamtechno.ac.th